Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:

Komitet ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął opinie na temat wniosków o zatwierdzenie trzech substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych stosowanych jako środki dezynfekujące i konserwujące.


- Substancjami czynnymi są:
 
  • Chlorofen dla produktów grupy 2 i 3
  • Azoksystrobina dla  produktów grupy 7, 9 i 10
  • PHMB (1415; 4,7) dla  produktów grupy 1, 2, 4, 5 i 6
Komitet doszedł do wniosku, że dla  produktów grupy 2 i 4 można zatwierdzić PHMB (1451; 4.7).
W przypadku grupy produktów 1, 5 i 6 nie można zatwierdzić PHMB. 
W przypadku azoksystrobiny Komitet stwierdził, że może być stosowana we wszystkich grupach produktów.
 
Chlorofen nie może być zatwierdzony dla produktów grupy 3. W przypadku  produktu grupy 2  wniosek jest taki, że zwykle nie można go zatwierdzić, chyba że spełnia kryteria odstrępstwa określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR- tj. niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:
 
a) żywności i pasz wykorzystywanych jako repelenty lub atraktanty;
b) produktów biobójczych wykorzystywanych jako substancje pomocnicze w przetwórstwie). 

Decyzja zostanie podjęta przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.
 
Przyjęte opinie będą podstawą ostatecznego podejmowania decyzji przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.
 
Zatwierdzenie substancji czynnej jest przyznawane na określoną liczbę lat, nieprzekraczającą 10 lat.
 
Komitet zebrał się po raz 22, w dniach 3-4 października 2017 r.
 

Produkty biobójcze

USTAWA z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych ustawa-z-9-pazdziernika-2015-r.-o-produktach-biobojczych.pdf
Wykaz ośrodków toksykologicznych produkty biobójcze obwieszenie-minsitra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-osrodkow-toksykologicznych_kontrola-zatruc-produktami-biobojczymi.pdf
Wymogi dotyczące zewoleń na produkty biobójcze rozporzadzenie-delegowane-komisji-ue-nr-837_2013_wymogi-dotyczace-pozwolen-na-produkty-biobojcze.pdf
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych badanie-substancji-czynnych-w-produktach-biobojczych.pdf
Poradnik dotyczący równoważności technicznej guidance_applications_technical_equivalence_en.pdf
Poradnik dotyczący wymagań informacyjnych en biocides_guidance_information_requirements_en.pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 564 2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz ECHA (produkty biobójcze) rozporzadzenie-wykonawcze-komisji-ue-nr-564_2013-z-dnia-18-czerwca-2013-r.-w-sprawie-oplat-i-naleznosci-wnoszonych-na-rzecz-echa-produkty-biobojcze.pdf
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528 2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-528_2012-w-sprawie-udostepniania-na-rynku-i-stosowania-produktow-biobojczych.pdf
Ustawa o produktach biobójczych tekst jednolity ustawa-o-produktach-biobojczych_tekst-jednolity.pdf