Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2017-10-11

Aktualności

Konsultacje w sprawie stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), jego pochodnych oraz alternatyw 31 stycznia 2018

 

Biuro ds. Substancji Chemicznych zaprasza do  przesyłania informacji na temat stosowania przez firmy: PFOS, pochodnych PFOS oraz alternatyw dla tych związków w procesie twardego chromowania (VI) galwanicznego.

 

Zebrane informacje posłużą do oceny konieczności zachowania dopuszczalnych zastosowań i szczególnych wyłączeń dla PFOS, jego soli oraz PFOSF ustalonych dla tych substancji zgodnie z  konwencją sztokholmską.

 

Prosimy o przesłanie informacji do 5 lutego 2018 r. w formie elektronicznej na adres ajankowska@chemikalia.gov.pl lub mfrydrych@chemikalia.gov.pl

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 (PFCAS), ich soli i prekursorów 29 stycznia 2018

ECHA zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych (PFCAs) C9-C14, ich soli i prekursorów:

 • ­PFNA nr CAS 375-95-1; nr WE 206-801-3,
 • ­PFDA nr CAS 335-76-2; nr WE 206-400-3,
 • ­PFUnDA nr CAS 2058-94-8; nr WE 218-165-4,
 • ­PFDoDA nr CAS 307-55-1; nr WE 206-203-2,
 • ­PFTrDA nr CAS 72629-94-8; nr WE 276-745-2,
 • ­PFTDA nr CAS 376-06-7; nr WE 206-803-4.

Niemcy we współpracy ze Szwecją zaproponowały ograniczenie: produkcji, stosowania, wprowadzania do obrotu oraz importu kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 oraz ich soli i prekursorów jako substancji, składników substancji lub składników mieszanin. Ponadto proponowane ograniczenie dotyczy również zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów lub ich części, które zawierają PFCAs C9-C14. Zaproponowane we wniosku stężenie graniczne wynosi 25 ppb dla sumy PFCAs C9-C14 oraz ich soli lub 260 ppb dla substancji pokrewnych do C9-C14 PFCAs. Wnioskowany okres przejściowy po wejściu w życie przepisów wynosi 18 miesięcy.

 

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 20.12.2017 r. i potrwają do 20.06.2018r.

Więcej informacji  tutaj

Przypominamy, iż w dniach 29-31.01.2018 odbędą się REACH 2018 Stakeholder’s Day 29 stycznia 2018

 

29.01.2018r. odbędzie się praktyczne szkolenie dotyczące Chesar oraz raportu bezpieczeństwa chemicznego.

 

30.01.2018r. odbędą się indywidualne spotkanie z ekspertami a także szkolenie dotyczące IUCLID oraz REACH-IT.

 

31.01.2018r. odbędzie się konferencja, na temat głównych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy. 

W konferencji mogą Państwo uczestniczyć online, a także przesyłać własne pytania.

 

Więcej informacji tutaj

 

 Szczegółowy program tutaj

Lista substancji do możliwego działania regulacyjnego 29 stycznia 2018

 

Agencja wybrała 236 substancji z rejestracji REACH do dalszej kontroli przez odpowiednie władze państw członkowskich.

Jeżeli Twoja firma zarejestrowała jedną z tych substancji, które zostały wybrane, wkrótce otrzymają Państwo pismo informujące o potencjalnej kontroli Państwa rejestracji. Dlatego Agencja zachęca wszystkich do aktualizowania swoich dossier.

Ponadto ECHA zachęca do udziału w seminarium internetowym, które odbędzie się 1 lutego. Dzięki seminarium uzyskają Państwo więcej informacji na temat procesu kontroli oraz dalszych krokach. Będzie także możliwość zadawania pytań.

Link do rejestracji na webianrium  tutaj

 

W jaki sposób wybierane są substancje do dalszej kontroli?

Zazwyczaj wybierane są substancje, które potencjalnie są kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR), są trwałe, mają zdolność do bioakumulacji, toksyczne (PBT), znajdują się na liście kandydackiej lub mają właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne lub uczulające. Celem jest identyfikacja substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w celu zapewnienia ich bezpiecznego stosowania.

Więcej informacji  tutaj

Rozporządzenie (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - trwają prace legislacyjne 24 stycznia 2018

 

Trwają prace legislacyjne prowadzone przez Komisję Europejską w związku ze zmianą rozporządzenia (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie brzmienia artykułów 8 i 9 odnoszących się do:

-    opłat z tytułu wniosków o udzielenie zezwolenia złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VI rozporządzenia NR 340/2008
-    opłat z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VII rozporządzenia Nr 340/2008.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawiania swoich uwag, które posłużą przedstawicielowi Polski do wypracowania i przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie w czasie posiedzenia Komitetu ds. REACH w Brukseli.

Uwagi prosimy przedstawiać pisemnie do dnia 2 lutego 2018 r. na adres:
Ewa.Liberska@chemikalia.gov.pl oraz Piotr.Zabadala@mr.gov.pl.

SW
Draft 1 01_-_draft_act_final.docx
Draft 2 02_-_draft_annex_final.docx
Zmiany dotyczące oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) 24 stycznia 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) dostępne tutaj

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 24 stycznia 2018

Dziennik Urzędowy UE, w którym przedstawiono streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) dostępny tutaj

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP 12 stycznia 2018

 

ECHA zaprasza wszelkie zainteresowane strony do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP:

 1. tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP);
 2. tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP);
 3. Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester (TCPP) -;
 4. tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCP).

Więcej informacji oraz link do składania uwag tutaj: tutaj

 

Konsultacje potrwają do dnia 08.02.2018r.

Współpraca ECHA i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 02 stycznia 2018

ECHA i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będą dalej zacieśniać współpracę, mając również na celu zapewnienie najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów poprzez unikanie dublowania wysiłków i nakładania się działań. Współpraca będzie się koncentrować w szczególności na takich działaniach, jak:

-    wymiana informacji dotyczących udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin, o ile są one istotne dla działalności EASA;

-   wymiana informacji dotyczących aspektów lotnictwa cywilnego mających znaczenie dla działalności ECHA;

-   udział w spotkaniach, w których druga strona jest zainteresowana;

-    realizacja wspólnych projektów;

-   wzajemne konsultacje w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Więcej informacji tutaj: tutaj

Do dnia 07.01.2018r. mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach 02 stycznia 2018

 

Dnia 7 lipca 2017 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała kwas perfluoroheksanosulfonowy oraz jego sole (PFHxS) do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  (SVHC).  Do dnia 07.01.2018 mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach.

Więcej informacji na temat zgłaszania substancji w wyrobach  tutaj

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC 02 stycznia 2018

 

 

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC z powodu właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. BPA jest wykorzystywany do produkcji poliwęglanowych produktów z tworzyw sztucznych, które obejmują szereg powszechnych towarów konsumpcyjnych, takich jak podlegające ponownemu wykorzystaniu naczynia stołowe z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD oraz DVD. Bisfenol A sklasyfikowano w UE jako substancję wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji. Wszyscy producenci, importerzy lub dostawcy BPA muszą sklasyfikować i oznakować mieszaniny zawierające BPA jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B do dnia 1 marca 2018 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą lepiej poinformowane o potencjalnych szkodliwych skutkach oraz o sposobie ochrony pracowników.

Dichlorek etylenu był najczęściej eksportowanym związkiem chemicznym podlegającym PIC w 2016 roku 02 stycznia 2018

 

Sprawozdanie dotyczące wywozu i przywozu chemikaliów podlegających PIC w 2016 r. przedstawia, że dichlorek etylenu był najczęściej eksportowaną substancją chemiczną podlegającą PIC z UE. Najczęściej dichlorek etylenu stosowany jest w produkcji chlorku winylu, który jest używany do produkcji polichlorku winylu (PVC). Jest on również stosowany jako półprodukt dla innych organicznych związków chemicznych oraz jako rozpuszczalnik. Około 367 000 ton dichlorku etylenu zostało wywiezione do krajów takich jak Indie, Maroko, Norwegia i Egipt.

Z kolei najczęściej importowaną substancją chemiczną był benzen w ilości ponad 380 000 ton. Benzen importowany był do wielu krajów Europy Środkowej m.in. z Turcji, Algierii, Indii oraz Rosji. Benzen stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych, żywic, włókien syntetycznych, barwników, detergentów, leków i pestycydów.

Najczęściej eksportowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 366 987 ton

Benzen w ilości 108 900 ton

Kreozot w ilości 103 767 ton.

 

 

Najczęściej importowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Benzen w ilości 382 377 ton

Kreozot oraz dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 32 166 ton

Difenyloamina i 1,3-dichloropropen w ilości 5 885 ton.

IUCLID w chmurze poprowadzi Cię poprzez proces przygotowania dossier rejestracyjnego 28 grudnia 2017

 

Dostępna jest zaktualizowana wersja IUCLID w chmurze. Narzędzie to zapewnia  szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Dzięki IUCLID w chmurze możesz przygotować dokumentację rejestracyjną REACH bezpośrednio online, bez potrzeby instalowania lokalnego oprogramowania. W najnowszym wydaniu IUCLID w chmurze, znajduje się przewodnik jak krok po kroku przygotować dokumentację rejestracyjną. IUCLID w chmurze przeprowadzi Cię krok po kroku po całym procesie tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Nie musisz już być ekspertem IUCLID, aby przygotować swoje dossier rejestracyjne przed upływem terminu rejestracji przypadającego na koniec maja 2018 roku. 

ECHA opracowała dodatkowe materiały i narzędzia, które są dostępne bezpośrednio w IUCLID, pomocne w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej:

 • oprócz informacji sprawdzonych ręcznie przez pracowników ECHA, wtyczka „Asystent weryfikacji” pokaże, czy dokumentacja rejestracyjna jest kompletna;
 • asystent wsparcia jakości dokumentacji (wchodzący w skład wtyczki „Asystent weryfikacji”) pomoże wykryć potencjalne rozbieżności w dokumentacji rejestracyjnej; 
 • generator raportów umożliwi sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR);
 • podgląd rozpowszechnianych informacji wskaże części dokumentacji rejestracyjnej, które zostaną opublikowane przez ECHA, z uwzględnieniem wymogów prawnych i zgłoszonych wniosków o zachowanie określonych informacji w poufności.

Usługi ECHA świadczone w chmurze oferują następujące korzyści:

 • Dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili do najnowszej wersji aplikacji IUCLID utrzymywanej przez ECHA;
 • Regularne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych przez ECHA;
 • Łatwa współpraca online. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez zmniejszenie liczby lokalnych kopii;
 • Błyskawiczne wsparcie online 24/7.

Funkcje IUCLID CLOUD opracowane przez ECHA dostępne w języku polskim tutaj: tutaj

23 grudnia 2017

15 grudnia 2017

Ocena preparatu - wspólnotowy kroczący plan działania

 
Jeżeli substancja znajduje się na tej liście, oznacza to, że państwo członkowskie oceniło ją lub oceni ją w nadchodzących latach. Lista nosi nazwę wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP).
 
W przypadku każdej substancji w tabeli przedstawiono państwo członkowskie oceniające, (planowany) rok oceny oraz krótki opis problemu, który doprowadził do umieszczenia substancji na liście.
 
Dokumenty związane z oceną substancji są również 
dostępne tutaj
 
Obejmują one: dokumenty uzasadniające wybór substancji, decyzje oraz więcej informacji. W przypadku substancji, dla których zakończono ocenę, załącza się wnioski państw członkowskich i końcowe sprawozdania z oceny państw członkowskich.

wnioski i decyzje dotyczące tlenku etylenu
tutaj

Np. tlenek etylenu podejrzewany o ryzyko CMR  określono poziom DMEL dla tej substancji, scharakteryzowano jako substancję uczulająca na skórę kat 1 H317

Raport dla tlenku etylenu
tutaj
Do listy PACT (Public Activities Coordination Tool) zostało dodanych 18 nowych substancji. 27 kwietnia 2017

PACT (Public Activities Coordination Tool) powstał w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską w 2013 roku planu działań na rzecz identyfikacji substancji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z REACH (Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH risk management measures from now to 2020). PACT publikowany jest w postaci listy substancji na stronie ECHA.
Lista PACT tutaj
Wdrożenie planu działań w zakresie SVHC do 2020 26 kwietnia 2017

Plan działań w zakresie identyfikacji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem REACH od teraz do 2020, (zwany planem działań w zakresie SVHC) to ogólnounijne zobowiązanie do umieszczenia na liście kandydackiej wszystkich aktualnie znanych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) do 2020 roku.
Więcej informacji tutaj
Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 05 grudnia 2017 13:19

Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 

Zalecenia grupy kontaktowej dyrektorów tutaj: https://echa.europa.eu/documents/10162/23556156/171128_dcg_recommendation_2018_intentions_en.pdf/3c931455-cf2a-721c-a8b3-adbd78f9e0b8

 

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/-/companies-asked-to-communicate-their-registration-intentions-for-2018