Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Rozporządzenie 1272_2008_CLP
2016-09-06

DOKUMENTY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016_1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272_2008 (9 ATP)
Format: pdf, Rozmiar: 406.29kb, Data dodania:2016-07-29 08:52:38.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016_918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272_2008 (8 ATP)
Format: pdf, Rozmiar: 1558.97kb, Data dodania:2016-07-29 08:51:26.
VII ATP do CLP
Format: pdf, Rozmiar: 392.34kb, Data dodania:2015-11-21 15:59:32.
Rozporządzenie CLP_wersja skonsolidowana_czerwiec_2015
Format: pdf, Rozmiar: 15779.3kb, Data dodania:2015-11-21 15:54:53.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1272/2008 (VI ATP)
Format: pdf, Rozmiar: 372.69kb, Data dodania:2014-08-11 19:32:08.
Poradnik dotyczący oznakowania opakowań CLP
Format: pdf, Rozmiar: 2415.27kb, Data dodania:2015-11-21 16:04:18.
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944_2013_ VATP do rozporządzenia 1272_2008.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1004.01kb, Data dodania:2013-10-03 10:53:31.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 758_2013 zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272_2008.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1453.24kb, Data dodania:2013-08-10 19:38:33.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 487_2013 dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1272/2008 (4 ATP)
Format: pdf, Rozmiar: 3030.41kb, Data dodania:2013-06-01 09:32:13.
ECHA uruchamia platformę dotyczącą klasyfikacji i oznakowania
Format: pdf, Rozmiar: 305.8kb, Data dodania:2013-03-23 13:50:19.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618_2012 z 10_07_2012 r. (3 ATP).pdf
Format: pdf, Rozmiar: 798.06kb, Data dodania:2012-08-30 23:03:03.
Poradnik dotyczący oznakowania i pakowania zgodnie z CLP.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1419.17kb, Data dodania:2011-04-09 17:39:24.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI_UE_ nr 286_2011 z 10 marca 2011 dostosowujące do postępu naukowo technicznego rozporządzenie PE i Rady_WE_ nr 1272_2008.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 3021.08kb, Data dodania:2011-03-30 06:45:26.
Pytania i Odpowiedzi dotyczące zgłoszenia do Wykazu po 3 stycznia 2011 r.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 106.54kb, Data dodania:2011-01-05 20:03:07.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI_WE_ NR 790_2009 z 10_08_2009 dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie PE i Rady_WE nr 1272_2008 z 16_12_2008 r.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 8707.65kb, Data dodania:2009-11-27 19:12:57.
Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 130.07kb, Data dodania:2010-05-13 20:01:10.
Terminy obowiązywania przepisów GHS (tekst przygotowany przez Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych)
Format: pdf, Rozmiar: 133.13kb, Data dodania:2009-03-01 19:14:39.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Format: pdf, Rozmiar: 7340.58kb, Data dodania:2009-01-05 14:01:43.

 

 

WAŻNE ELEMENTY ROZPORZĄDZENIA 1272/2008

            Rozporządzenie 1272/2008 jest to kolejnym unijnym aktem prawnym, które w krótkim czasie po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, nakłada na przedsiębiorców produkujących, importujących i stosujących chemikalia nowe obowiązki. W stosunku do rozporządzenia REACH ma on znacznie szerszy zakres ponieważ ma zastosowanie bez względu na tonaż (dla przypomnienia wymogi rozporządzenia REACH dotyczą substancji produkowanych lub importowanych w ilości jedna tona lub więcej w skali roku)
Rozporządzenie 1272/2008 jest implementacją wybranych kryteriów GHS (Globalnego Systemu Zharmonizowanego) do prawa wspólnotowego, zgodnie z zapisem: „kraje mają swobodę w określeniu, które z modułów zostaną zastosowane w różnych częściach ich systemów.”
           Rozporządzenie nakłada na producentów, importerów i dalszych użytkowników obowiązek sklasyfikowania substancji lub mieszanin przed wprowadzeniem do obrotu (z zachowaniem przepisów przejściowych).
           Podobnie obowiązek klasyfikacji spoczywa na producentach i importerach wyrobów w pewnych przypadkach (substancje uwalniające się w sposób zamierzony, substancje „wysokiego ryzyka”). 
          Obowiązek klasyfikacji dotyczy substancji niezależnie od tonażu oraz od tego czy są substancjami „wprowadzonymi”, a więc do 1 grudnia 2010 r. należy dokonać klasyfikacji wszystkich substancji stwarzających ryzyko, a nie tylko tych, które muszą być w tym terminie zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH.
            Jeżeli substancja lub mieszanina zostanie (lub jest) sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenia dostawcy muszą zapewnić, aby przed wprowadzeniem do obrotu została ona oznakowana i opakowana zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP (z zachowaniem przepisów przejściowych).
             Każdy producent lub importer lub grupa producentów lub importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję stwarzająca ryzyko, w postaci własnej lub w mieszaninie mają obowiązek zgłoszenia jej do Agencji, która prowadzi (w formie bazy danych) wykaz dotyczący klasyfikacji i oznakowania. Do wykazu tego zostaną włączone informacje przedłożone jako część dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
               Informacje zawarte w wykazie są udostępniane publicznie.
             Dystrybutorzy mogą posłużyć się klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny ustaloną przez jednego z uczestników „łańcucha zaopatrzenia”.
             Dalsi użytkownicy mogą również posłużyć się klasyfikacją, ustaloną przez jednego z uczestników „łańcucha zaopatrzenia” pod warunkiem, że nie zmieniają składu chemicznego.
             Będzie to miało poważny wpływ nie tylko na producentów małych ilości substancji oraz importerów substancji i mieszanin, ale również na duże firmy, które w chwili obecnej skupiają się na przygotowaniu do rejestracji pełnej.
            Najwięcej problemów mogą mieć importerzy mieszanin, którzy często nie posiadają informacji o dokładnym składzie produktów, które sprowadzają na teren Unii Europejskiej. W przypadku nie uzyskania takich informacji, pozostanie jedynie wykonanie analizy lub bazowanie na oświadczeniu producenta.
            W niektórych przypadkach, zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie podane w załączniku VI do rozporządzenia CLP, nie są zgodne z dotychczas stosowanymi. W takich przypadkach konieczne jest niezwłoczne uwzględnienie tych zmian w kartach charakterystyki i etykietach substancji i mieszanin. Nie można bowiem posługiwać się krajowymi przepisami, które zostały anulowane w momencie wprowadzenia rozporządzenia 1272/2008 (CLP).
           Załącznik VI do rozporządzenia zawiera od dnia 05.09.2009 r. zmiany wprowadzone przez trzydziestą i trzydziestą pierwszą poprawkę do postępu technicznego (30 i 31 ATP).

Harmonizacja klasyfikacji i oznakowania substancji (Art. 36)
1. W typowych okolicznościach substancja podlega zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanemu oznakowaniu zgodnie z art. 37, jeżeli spełnia kryteria określone w załączniku i w odniesieniu do:
a) działania uczulającego na drogi oddechowe, kategoria 1 (załącznik I sekcja 3.4);
b) działania mutagennego na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.5);
c) rakotwórczości, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.6);
d) szkodliwego działania na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.7).
2. W typowych okolicznościach substancja, która jest substancją czynną w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG lub dyrektywy 98/8/WE, podlega zharmonizowanej klasyfikacji
i zharmonizowanemu oznakowaniu. Do takich substancji zastosowanie mają procedury przedstawione w art. 37 ust. 1, 4, 5 i 6.
3. Jeżeli substancja spełnia kryteria dotyczące innych klas zagrożenia z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań niż te, o których mowa w ust. 1, oraz nie dotyczy jej ust. 2, na
podstawie indywidualnej analizy każdego przypadku w załączniku VI można także umieścić zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie zgodnie z art. 37, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że istnieje potrzeba takiego działania na szczeblu wspólnotowym.

Procedura harmonizowania klasyfikacji i oznakowania substancji (Art. 37)
1. Właściwy organ państwa członkowskiego może przedłożyć Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji oraz, w stosownych przypadkach, specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki M lub wniosek o ich przegląd. Wniosek należy złożyć w formacie określonym w części 2 załącznika VI; zawiera on odpowiednie informacje, o których mowa w części 1 załącznika VI.
2. Producent, importer lub dalszy użytkownik substancji może złożyć w Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie tej substancji oraz, w stosownych przypadkach, specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki M, pod warunkiem, że w części 3 załącznika VI nie znajduje się wpis dotyczący takiej substancji w odniesieniu do klasy zagrożenia lub do dalszego zróżnicowania objętych tym wnioskiem.
Wniosek sporządzony jest według zasad określonych w odpowiednich częściach sekcji 1, 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i ma format przedstawiony w części B raportu bezpieczeństwa chemicznego znajdującego się w sekcji 7 tego załącznika. Zawiera on odpowiednie informacje, o których mowa w części 1 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia. Zastosowanie ma art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
3. Jeżeli wniosek producenta, importera lub dalszego użytkownika dotyczy zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania substancji zgodnie z art. 36 ust. 3, wymaga on wniesienia opłaty ustalonej przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.
4. Komitet do spraw oceny ryzyka, będący komitetem Agencji na mocy art. 76 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,przyjmuje opinię na temat wszelkich wniosków złożonych zgodnie z ust. 1 lub 2 w terminie 18 miesięcy od daty otrzymania wniosku, umożliwiając zainteresowanym stronom przedstawienie uwag. Agencja przekazuje Komisji tę opinię wraz z wszelkimi uwagami.
5. W przypadku gdy Komisja uzna, że harmonizacja klasyfikacji i oznakowania danej substancji jest właściwa, bez nieuzasadnionej zwłoki przedkłada projekt decyzji dotyczącej włączenia tej substancji wraz z odpowiednimi elementami klasyfikacji i oznakowania do tabeli 3.1 w części 3 załącznika VI, w stosownych przypadkach wraz ze specyficznymi stężeniami granicznymi lub współczynnikami M.
Z zastrzeżeniem tych samych warunków do dnia 31 maja 2015 r. dokonuje się odpowiedniego wpisu w tabeli 3.2 znajdującej się w części 3 załącznika VI. Środek ten, mający na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3. W sytuacjach wymagających niezwykle pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 54 ust. 4.
6. Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy dysponujący nowymi informacjami, które mogą prowadzić do zmiany elementów zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania substancji znajdujących się w części 3 załącznika VI, przedkładają wniosek zgodny z ust. 2 akapit drugi właściwemu organowi w jednym z państw członkowskich, w których substancja ta znajduje się w obrocie.